Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. W razie pytań lub wątpliwości w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Eurofinance Training Sp.z o.o. z siedziba w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010554, posługującą się numer NIP: 5213150720 i REGON: 017302140, e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl.
 2. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przewarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych.
 3. Administrator zapewnia, iż wszystkie zastosowane środki techniczne i administracyjne zapewniają ochronę przetwarzanych Danych Osobowych są dostosowane właściwe do kategorii danych. Dane są w szczególności zabezpieczone przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem czy przetwarzaniem niezgodnym z przepisami właściwymi.
 4. Niniejsze Polityka Prywatności została przygotowana w oparciu o przepisy właściwe, w szczególności Rozporządzenie Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Z 2002 r. , nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 2 Przetwarzanie Danych Osobowych

W ramach swojej działalności Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna m.in. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna m.in. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna m.in. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 3 Przekazywanie danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 3. Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.

§ 4 Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

§ 5 Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi prawidłową realizację usługi lub przekazywanie informacji o działalności Administratora czy informacji marketingowych itd.
 2. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem uprzedniej zgody lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.
 3. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu do Administratora.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy.
 2. Administrator zastrzega sobie praw zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani drogą e-mailową lub za pośrednictwem strony internetowej ze stosownym wyprzedzeniem.